731 901 601
Czym jest certyfikat ISO 45001 i dlaczego warto się o niego ubiegać?

Czym jest certyfikat ISO 45001 i dlaczego warto się o niego ubiegać?

Certyfikat ISO 45001 to powszechnie honorowany dokument, stanowiący obiektywny dowód, że dana firma działa w zgodzie z wytycznymi normy ISO 45001 – dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawarte w nim wskazówki ułatwiają wdrożenie efektywnego systemu zarządzania BHP, co oznacza dla firmy szereg wymiernych korzyści – tak finansowych, jak i wizerunkowych. ISO 45001 to standard stosunkowo nowy. Opublikowany został w 2018 jako pierwsza norma dotycząca BHP wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Gwarancją skuteczności normy ISO 45001  jest fakt, że odwołuje się ona do funkcjonujących od lat standardów OHSAS 18001 czy PN-N-18001. Ma przy tym taką samą strukturę, jak inne normy ISO, które uchodzą za najlepiej dopracowane systemy zarządzania na świecie.

Czego dotyczy norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 zawiera wytyczne dotyczące systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie firmy. Ułatwia określenie zagrożeń i możliwości z obszaru BHP, jakie mogą wystąpić w kontekście danej organizacji. ISO 45001 służy też opracowaniu skutecznych procedur działania wraz z systemem ich kontroli. W swoich wytycznych standard ISO 45001 odwołuje się do obowiązujących wymogów prawnych.

Zarządzanie BHP zgodnie z ISO 45001 pozwala przede wszystkim na zminimalizowanie ryzyka wypadków w miejscu pracy czy wystąpienia czynników, które mogą wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia pracowników. Zapewnienie im bezpieczeństwa przy pracy to oczywiście jedno z kluczowych zadań nowoczesnego, prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Na tym nie kończą się jednak korzyści z wdrożenia normy i uzyskania certyfikatu ISO 45001.

Jak certyfikat ISO 45001 może pomóc Twojej firmie?

Ponieważ certyfikat ISO 45001:2018 uznawany jest na całym świecie, jego posiadanie jest niezmiernie istotne dla firmy ze względów wizerunkowych i marketingowych. Poruszone w treści normy ISO 45001 kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są obecnie nie mniej ważnym kryterium oceny rzetelności i wiarygodności przedsiębiorstwa jak np. jego stosunek do kwestii środowiskowych. Dlatego firma, która posługuje się certyfikatem ISO 45001, zyskuje konkurencyjną przewagę na rynku.

Jako dokument poświadczający funkcjonowanie efektywnej polityki bezpieczeństwa certyfikat ISO 45001:2018:

  • zwiększa szanse na pozyskanie kontrahentów czy dostawców na światowych rynkach,
  • wzmacnia pozycję przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych,
  • czyni firmę bardziej atrakcyjną dla wysoko wykwalifikowanych pracowników,
  • buduje zaufanie klientów do marki, co przekłada się na większe zyski ze sprzedaży.

Certyfikat ISO 45001 traktowany jest zwykle także jako mocny dowód, że w kwestiach dotyczących BHP organizacja działa zgodnie z obowiązującym prawem. Oznacza to, że decydując się na certyfikację ISO 45001, firma cieszyć się będzie większym zaufaniem takich instytucji, jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Powiatowa Inspekcja Sanitarna.

Jak pozyskać certyfikat ISO 45001?

Certyfikacja ISO 45001 to zwieńczenie procesu, jakim jest prawidłowe wdrożenie ISO 45001:2018. Zadanie to można  powierzyć firmie, która profesjonalnie zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania. Można także wyznaczyć pracowników, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność przygotowania organizacji do certyfikacji ISO 45001. Wskazane jest, aby takie osoby nie tylko posiadały stosowne kompetencje w zakresie zarządzania, ale też zdobyły rozległą wiedzę na temat ISO 45001.

Przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o certyfikat ISO 45001, w pierwszej kolejności powinny dokonać przeglądu aktualnie działających w firmie procedur BHP i odnieść je do zakresu wymagań normy. Służy temu wstępny audyt ISO 45001. W kolejnych krokach niezbędna jest analiza poszczególnych aspektów funkcjonowania organizacji i ich korekta względem wytycznych normy ISO 45001. Nowo opracowane procedury muszą znaleźć odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji, która posłuży bieżącej kontroli działania systemu zarządzania BHP. Wdrożenie ISO 45001 wymaga też przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla kadry. O przyznanie certyfikatu ISO 45001:2018 warto wystąpić po wykonaniu audytu wewnętrznego.

Czym jest audyt ISO 45001?

Audyt ISO 45001 to badanie działającego w firmie systemu zarządzania BHP pod kątem zgodności z normą. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie ISO 45001 powinny dokonywać takich przeglądów regularnie – nie tylko przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie certyfikatu ISO 45001.

Wewnętrzny audyt ISO 45001 zwiększa szansę na pomyślny wynik audytu certyfikującego (ten przeprowadza jednostka uprawniona przez PKA do wydawania stosownych certyfikatów). Każdy kolejny jest niezbędny dla utrzymania sprawności systemu, a tym samym utrzymania certyfikatu ISO 45001. Firma, która go uzyska, podawana jest bowiem przez jednostkę certyfikującą dorocznym audytom kontrolnym.

Audyt ISO 45001 może oznaczać dla firmy także kontrolę ze strony potencjalnego klienta albo partnera biznesowego. Tym bardziej warto na bieżąco monitorować sprawność systemu zarządzania BHP.

Korzyści z wdrożenia ISO 45001

Jak widać, zarówno pozyskanie, jak i utrzymanie certyfikatu ISO 45001 wymaga od organizacji niemałego zaangażowania. Nie należy jednak rozpatrywać tej kwestii w kategorii nakładów, jakie trzeba ponieść, lecz możliwych korzyści. Wdrożenie ISO 45001:2018 pozwala na stworzenie bezpiecznej kultury pracy, co przekłada się m.in. na:

  • zadowolenie pracowników i ich wyższą motywację do pracy,
  • ograniczenie liczby absencji chorobowych,
  • zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy.

Wszystkie wyżej wymienione korzyści z wdrożenia ISO 45001 są jednoznaczne z obniżeniem kosztów prowadzonej działalności, co w połączeniu z opisanymi wcześniej korzyściami wizerunkowymi prowadzi do wzrostu rentowności firmy.

Czytaj inne wpisy

Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Posiadając certyfikat ISO 14001 organizacja pokazuje swoim klientom, że jest świadoma zobowiązań środowiskowych. Poznaj korzyści płynące z ISO 14001! czytaj więcej
Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Norma ISO/IEC 27002 to opublikowany w 2007 roku, międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Stanowi rozwinięcie normy ISO/IEC 27001. czytaj więcej
Aktualizacja ISO 27001 w 2022 roku

Aktualizacja ISO 27001 w 2022 roku

23 września 2022 roku została zatwierdzona nowa norma ISO 27001:2022. Sprawdź jakie zmiany przyniosła aktualizacja normy bezpieczeństwa informacji! czytaj więcej
Więcej wpisów