731 901 601
Czym jest certyfikat ISO 27001 i jakie są korzyści z jego posiadania?

Czym jest certyfikat ISO 27001 i jakie są korzyści z jego posiadania?

ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Twórcami normy są uznawane globalne instytucje: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna oraz Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna. Norma ISO 27001 należy do standardów, które podlegają certyfikacji. Firma, która zdecyduje się na wdrożenie ISO/IEC 27001 może więc zyskać obiektywny dowód, że w swojej działalności potrafi skutecznie zadbać o zachowanie poufność informacji.

Komu może się przydać certyfikat ISO 27001?

Standard ISO 27001 to system na tyle uniwersalny, że skorzystać może z niego każda organizacja – niezależnie od jej branży czy wielkości. Jest to narzędzie szczególnie użyteczne w działalności, przy której ochrona danych ma kluczowe znaczenie. Dlatego certyfikatem ISO 27001 posługują się niemal wszystkie duże firmy działające w branży informatycznej czy telekomunikacyjnej. W praktyce jednak informacja jest wartością, której ochrona potrzebna jest w każdym prywatnym przedsiębiorstwie, instytucji państwowej czy organizacji non-profit.

Informacja, której bezpieczeństwa dotyczą wytyczne normy ISO 27001, to niezwykle szerokie pojęcie. Obecnie często mówi się o bezpieczeństwie informacji w kontekście przetwarzania danych osobowych i ryzyka związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów. W ujęciu ISO /IEC 27001 informacja to wszelkie istotne dla danej organizacji dane – od bazy klientów, po taką własność intelektualną, jak tzw. know-how – zgromadzone na nośnikach elektronicznych, w chmurze, na papierze, w materiałach audiowizualnych, a nawet przekazywane ustnie. Są one niezwykle cenne, więc muszą być odpowiednio zabezpieczone. Właśnie temu służą wytyczne normy ISO 27001.

W jaki sposób certyfikat ISO 27001 może pomóc firmie?

ISO /IEC 27001 jest bez wątpienia najskuteczniejszym z narzędzi ochrony danych. Zastosowanie opisanych w normie praktyk to najwyższa gwarancja bezpieczeństwa niematerialnych aktywów firmy. Skoro może zapewnić je już samo wdrożenie ISO 27001, czy istnieje potrzeba certyfikacji tego systemu? Jak najbardziej! Certyfikat ISO 27001 honorowany jest na całym świecie, a norma ISO 27001 – powszechnie obowiązującym standardem.

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać się z wymogiem posiadania certyfikatu ISO 27001 ze strony klientów, dostawców czy podwykonawców. Dokument jest gwarancją, że poufne informacje, które zostaną ujawnione w trakcie współpracy, nie zostaną wykorzystane do żadnych innych celów niż te, które określone zostały w umowie. Innymi słowy – certyfikat ISO 27001 czyni z firmy wiarygodnego partnera biznesowego, wzmacnia jej pozycję na konkurencyjnym rynku, a niekiedy wręcz stanowi warunek realizacji jej celów. Certyfikacja ISO 27001 może być np. wymogiem stawianym podmiotom, które przystępują do przetargu.

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

Chcąc dowieść sprawności swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przedsiębiorstwo musi poddać się audytowi certyfikacyjnemu, jaki przeprowadzić może jednostka, która otrzymała do tego stosowne uprawnienia.  Audyt ISO 27001 to procedura, podczas której weryfikowana jest zgodność systemu z normą.

Każdy audyt jest odpowiednio wcześnie zaplanowany – nie stanowi niespodziewanej kontroli, więc można się do niego przygotować. Na wstępnym etapie audytor zapoznaje się ze specyfiką działalności organizacji i dokonuje przeglądu dokumentacji systemu. Kolejnym krokiem w procesie certyfikacji ISO 27001 jest wizyta audytora w siedzibie firmy, podczas której specjalista dokonuje oceny stopnia spełnienia wymagań zawartych w normie ISO 27001 – na podstawie własnych obserwacji, rozmów z pracownikami, kadrą kierowniczą.

Audytor przygotowuje raport z przeprowadzonej kontroli. Jeśli w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub podczas wizyty w firmie stwierdzone zostaną jakiekolwiek niezgodności ze standardem, przedsiębiorstwo otrzyma wskazówki, w jaki sposób je usunąć. Gdy to nastąpi, może poddać się kolejnemu certyfikującemu audytowi ISO 27001. Po jego pomyślnym wyniku firma uzyska certyfikat ISO 27001.

Jak przygotować się do audytu ISO 27001?

Każdy audyt ISO 27001 przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą to niemały wydatek. Przed przystąpieniem do certyfikacji warto więc zadbać o poprawne wdrożenie ISO 27001. Zadanie to najlepiej powierzyć profesjonalistom. Doświadczenie doradców, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem systemów zarządzania, to gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 27001 już przy pierwszym audycie jednostki certyfikującej.

Specjalistom w zakresie wdrożenia ISO 27001 i utrzymania tego systemu powierzyć można:

  • analizę funkcjonujących w firmie procedur dotyczących bezpieczeństwa danych i ich dostosowanie do wytycznych normy ISO 27001,
  • opracowanie dokumentacji służącej nadzorowaniu procesów dotyczących bezpieczeństwa informacji,
  • szkolenie kadry w zakresie nowych regulacji (wprowadzonych w związku z wdrożeniem ISO 27001),
  • nadzorowanie zgodności systemu z wytycznymi normy (czyli przeprowadzanie wewnętrznego audytu ISO 27001, ilekroć zachodzi taka potrzeba).

Korzyści z wdrożenia ISO 27001

Wdrożenie ISO 27001 może wydawać się skomplikowanym i kosztownym procesem. Niektórych przedsiębiorców zniechęca ilość formalności, jakim muszą się poddać, by uzyskać certyfikat ISO 27001 i utrzymać go przez trzy lata, zwłaszcza że po tym czasie należy odnowić ważność dokumentu. Jednak bilans zysków i strat zawsze wypada na korzyść wdrożenia ISO 27001.

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 ma ogromne znaczenie nie tylko z punktu widzenia pozytywnego wizerunku firmy i związanych z tym korzyści marketingowych. Przede wszystkim przedsiębiorstwo zyskuje niezawodny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, co oznacza, że:

  • spełnia wymogi narzucone prawem,
  • potrafi zidentyfikować potencjalne zagrożenia, sprawnie zarządzać ryzykiem, a tym samym minimalizuje ich negatywny wpływ na swoją działalność,
  • może stale podnosić jakość swoich usług,
  • dysponuje lepiej przygotowaną do swojej pracy kadrą.

Wobec powyższego wdrożenie ISO 27001 przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa i staje się przyczynkiem do jego rozwoju.

Czytaj inne wpisy

Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Zmiany w Międzynarodowej Bazie Danych Transportu Pasz (IDTF)

Międzynarodowa Baza Danych Transportu Pasz (IDTF) w transporcie pasz zgodnie z GMP Plus. czytaj więcej
Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Czym jest certyfikat ISO 14001 i jakie zapewni Ci korzyści?

Posiadając certyfikat ISO 14001 organizacja pokazuje swoim klientom, że jest świadoma zobowiązań środowiskowych. Poznaj korzyści płynące z ISO 14001! czytaj więcej
Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Czego spodziewać się po aktualizacji normy ISO/IEC 27002 zapowiadanej na 2022 rok?

Norma ISO/IEC 27002 to opublikowany w 2007 roku, międzynarodowy standard dotyczący zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Stanowi rozwinięcie normy ISO/IEC 27001. czytaj więcej
Więcej wpisów