731 901 601

Szkolenie Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności FSSC 22000

Szkolenie dedykowane – szkolenie „szyte na miarę” dostosowane do potrzeb Twojej firmy

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy z zakresu prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg FSSC 22000, uzyskanie uprawnień do prowadzenia audytów wewnętrznych oraz audytów drugiej strony (np. audytów prowadzonych u dostawców)

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do firm, które chcą wyszkolić pracowników swojej organizacji do pełnienia roli Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg FSSC 22000.

Przez 21 lat zaufało nam ponad 1600 małych, dużych i średnich firm:

Wypełnij formularz lub zadzwoń
787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Program szkolenia

I. WPROWADZENIE

 1. Wprowadzenie uczestników szkolenia w tematykę związaną z procesem auditu według wytycznych ISO 19011:2018. Wyjaśnienie czym jest audit wewnętrzny, omówienie rodzajów auditu.
 2. Omówienie terminów i definicji związanych z auditem wewnętrznym wskazanych w normie ISO 19011:2018.
 3. Charakterystyka znaczenia i obowiązków zespołu auditowego oraz osób wspierających zespół auditowy:
  • auditora wiodącego,
  • auditora wewnętrznego,
  • obserwatora,
  • eksperta technicznego.
 4. Przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom szkolenia wytycznych normy ISO 19011:2018 dotyczących kompetencji i oceny auditorów systemów zarządzania i zespołów auditorskich.
 5. Zaprezentowanie i wytłumaczenie uczestnikom szkolenia nowych zasad auditowania. Interpretacja podejścia opartego na ryzyku w procesie auditu według wytycznych normy ISO 19011:2018.

II. INICJOWANIE AUDITU I PRZYGOTOWANIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

 1. Zaznajomienie uczestników szkolenia z etapami auditu wewnętrznego.
 2. Prezentacja kluczowych elementów auditu:
  • zasoby,
  • cel,
  • częstotliwość,
  • zakres,
  • kryteria. 
 3. Rozszerzone wytyczne ISO 19011:2018 dotyczące tworzenia programu auditów:
  • omówienie analizy ryzka w zarządzaniu programem auditów,
  • omówienie odpowiedzialności i uprawnień związanych z tworzeniem programu auditów, 
  • prezentacja zasad tworzenia programu auditów,
  • omówienie elementów programu auditów,
  • przedstawienie przykładowych programów auditów.
 4. Tworzenie planu auditu:
  • prezentacja zasad tworzenia planu auditu,
  • omówienie elementów planu auditu,
  • przedstawienie przykładowych planów auditu.
 5. Tworzenie list kontrolnych:
  • prezentacja rodzajów list kontrolnych- wady i zalety stosowania poszczególnych rodzajów list kontrolnych,
  • prezentacja sposobów tworzenia list kontrolnych,
  • przedstawienie przykładów list pytań kontrolnych.

ĆWICZENIA: Wykonanie 3 ćwiczeń, które nauczą uczestników przygotowania się do auditu poprzez naukę doboru kryteriów auditu oraz tworzenia list kontrolnych

PRZERWA

III. PROWADZENIE DZIAŁAŃ AUDITOWYCH WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018

 1.  Omówienie istoty spotkania otwierającego:
  • elementy spotkania otwierającego,
  • osoby uczestniczące w spotkaniu otwierającym,
  • czas trwania spotkania otwierającego.
 2. Przedstawienie zasad przeprowadzania auditu wewnętrznego.
 3. Omówienie komunikacji w trakcie trwania auditu, pomiędzy auditorem, a auditowanym:
  • prawidłowe i negatywne zachowania auditora i auditowanego podczas auditu.
 4. Prezentacja technik auditowych:
  • sposoby pozyskiwania informacji podczas auditu,
  • prowadzenie wywiadów auditowych, formułowanie pytań i używanie list kontrolnych podczas auditu,
  • prowadzenie przeglądu dokumentów i zapisów w trakcie trwania auditu,
  • obserwacja podczas auditu.
 5. Charakterystyka rodzajów niezgodności:
  • omówienie w jakich przypadkach należy stwierdzić niezgodność oraz w jakich przypadkach należy stwierdzić spostrzeżenie.
  • sposoby przekazywania auditowanemu informacji o niezgodności bądź spostrzeżeniu.
 6. Przedstawienie przykładowych sytuacji auditowych z zastosowaniem zasad auditu.
 7. Omówienie istoty spotkania zamykającego:
  • elementy spotkania zamykającego,
  • osoby uczestniczące w spotkaniu zamykającym,
  • czas trwania spotkania zamykającego.

ĆWICZENIA: Wykonanie 3 ćwiczeń, które nauczą wykorzystywać auditowanego zasady auditowe.

IV. PRZYGOTOWANIE RAPORTU Z AUDITU, ZAKOŃCZENIE AUDITU, DZIAŁANIA POAUDITOWE WEDŁUG WYTYCZNYCH ISO 19011:2018 

 1.  Omówienie dokumentów i zapisów wynikających z auditu:
  • elementy raportu z auditu,
  • elementy protokołu niezgodności.
 2. Omówienie sposobu raportowania niezgodności, obserwacji:
  • sposób sporządzenia raportu z auditu oraz protokołu niezgodności,
  • sposób formułowania wniosków w raporcie z auditu i protokole niezgodności,
  • przedstawienie przykładowego raportu z auditu,
  • przedstawienie przykładowych protokołów niezgodności,
  • przekazanie raportu z auditu i protokołów niezgodności.
 3. Omówienie prowadzenia działań poauditowych.

ĆWICZENIA: Wykonanie 1 ćwiczenia podczas, których uczestnicy szkolenia nauczą się samodzielnie sporządzać dokumentację poauditową oraz utrwalą zdobytą wiedzę.

PRZERWA

V. WYMAGANIA NORMY FSSC 22000

 1. Wprowadzenie do normy FSSC 22000:
  • wyjaśnienie auditorom podejścia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na ryzyku,
  • przedstawienie auditorom podejścia procesowego w normie,
  • przedstawienie przykładu wyjaśniającego jak dopasować punkty normy do procesów organizacji.
 2. Jak auditować kierownictwo i osobę odpowiedzialną za system zarządzania bezpieczeństwem żywności według wymagań normy FSSC 22000:
  • omówienie wymagań odnoszących się do ustalenia kontekstu organizacji oraz wykonania analizy ryzyka  i szans,
  • przedstawienie obowiązków kierownictwa,
  • omówienie jakie wymagania organizacja musi spełniać, aby prawidłowo sprawować nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 1. Jak auditować procesy w firmie w oparciu o wymagania normy FSSC 22000:
  • wyjaśnienie do kogo należy kierować pytania auditowe,
  • omówienie jak audytować wdrożenie programów warunków wstępnych,
  • omówienie jak auditować wdrożenie Planu HACCP,
  • omówienie jak auditować procesy zakupów, przyjęcia, magazynowania,
  • omówienie jak auditować proces produkcji,
  • omówienie jak auditować procesy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, postępowania z wyrobami niezgodnymi, działań naprawczych
  • wyjaśnienie wymagań związanych z analizą ryzyka i szans w procesach,
  • interpretacja wymagań dotyczących zapewnienia zasobów, komunikacji kompetencji, świadomości i udokumentowanych informacji.

ĆWICZENIA: Analiza przygotowania się do auditu w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania normy FSSC 22000.

Kontakt
Chcesz zmodyfikować to szkolenie ?
Skontaktuj się z nami a my dostosujemy je
do potrzeb Twojej firmy.

lub zadzwoń:

787 974 136 42 208 94 65 787 974 136 42 208 94 65

Korzyści z udziału w szkoleniu dedykowanym

Wiedza

W trakcie szkolenia zapoznamy Cię z kluczowymi pojęciami, terminologią oraz wszystkimi wymaganiami dotyczącymi procesu audytu.

Szkolenia

Dzięki szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania pokazujące jak spełnić wymagania normy bezpieczeństwem żywności dotyczące prowadzenia audytów wewnętrznych.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień do pełnienia roli Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg FSSC 22000.

Kartka i długopis

Program szkolenia został opracowany na podstawie 20 letniego doświadczenia firmy DJB Doradztwo i łączy w sobie wiedzę teoretyczną oraz umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Szkolenie

Każdy program szkolenia może zostać opracowany według potrzeb i specyfiki Twojej firmy, a szkolenie może być prowadzone w oparciu o funkcjonujący już w firmie system zarządzania.

Człowiek

Trenerzy DJB Doradztwo to wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oraz utrzymywaniu systemów zgodnych z normą FSSC 22000.

Czas

Masz wpływ na miejsce, czas i termin szkolenia – możesz wydłużyć lub skrócić szkolenie tak, aby nie zakłóciło obowiązków Twoich pracowników.

Nauka

Umożliwimy Twoim pracownikom zdobycie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających prawidłowe prowadzenie audytów wewnętrznych

Rozmowa

Po szkoleniu nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji – odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości.

Referencje

Przeczytaj, co sądzą o naszych szkoleniach ich uczestnicy

Philips - logo
„ PHILIPS POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność zarekomendować usługi doradcze świadczone przez firm DJB Doradztwo Marcin Chorąży.

Prace realizowane przez DJB Doradztwo w pełni spełniły nasze oczekiwania jakościowe. Zostały one indywidualnie dopasowane do potrzeb i specyfiki naszej Organizacji oraz do określonych przez nas oczekiwań. Konsultant, jaki został dedykowany do projektu, wykazał się odpowiednimi kompetencjami oraz szeroką wiedzą w zakresie normy ISO 9001:2015, a także służył pomocą i radą, gdy tylko zaistniała taka potrzeba.”
PHILIPS POLSKA SP. Z O.O.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - logo
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
W imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Pirogowa rekomenduję DJB Doradztwo Marcin Chorąży jako firmę przygotowującą do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Współpracę z firmą DJB Doradztwo rozpoczęliśmy w roku 2017 i kontynuujemy do dnia dzisiejszego. Przedmiotem współpracy były zagadnienia związane z wdrożeniem systemu. Konsultant współpracujący z naszym szpitalem wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, w sposób przystępny i ciekawy przekazał wiele cennych informacji dotyczących wymagań norm, ich zastosowania oraz zasad przeprowadzania procesu auditu wewnętrznego. W naszej ocenie firma DJB Doradztwo Marcin Chorąży jest rzetelnym i godnym polecenia wykonawcą w zakresie wdrażania systemu ISO 9001:2015.
Dyrektor W.S.S. im. M.Pirogowa dr n med. Roman Bocian
CONTROL SYSTEM FMN - logo
CONTROL SYSTEM FMN Sp.z o.o. współpracowała z firmą DJB Doradztwo w zakresie kompleksowego dostosowania systemu ISO 9001:2009 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015, DJB Doradztwo zobowiązał się do wykonania wszelkich niezbędnych czynności, dzięki którym nasza firma mogła uzyskać certyfikat ISO 9001:2015 w szczególności: Pracownicy firmy DJB Doradztwo wykonali swoje zadania w sposób profesjonalny. Firmę cechuje terminowość oraz elastyczność w rozwiązywaniu problemów, a także poszanowanie interesów Zleceniodawcy.
Dyrektor Bożena Zawalska
Urząd Lotnictwa Cywilnego - logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego z największą przyjemnością pragnie polecić usługi firmy DJB Doradztwo Marcin Chorąży w obszarze wdrażania nowej normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015. Wszystkie działania Konsultanta zostały indywidualnie dopasowane do naszych potrzeb oraz oczekiwań. Konsultant wykazał się ogromną wiedzą dotyczącą systemu ISO 9001:2015, dzięki czemu podsunął nam wiele istotnych rozwiązań. Dokumeńtacja została opracowana w sposób staranny i rzetelny. Szkolenia, które zostały przeprowadzone w ramach wdrożenia, były ciekawe oraz pozwoliły nam na zagłębienie wymagań nowej normy ISO 9001:2015.
Dyrektor biura dyrektora generalnego Magdalena Kapuśniak